Keuzedeel Internationaal 1: Interculturele diversiteit

Dit online keuzeprogramma geeft studenten de mogelijkheid om een internationale ervaring op te doen vanuit thuis en heeft een studielast van 240 uur. Studenten maken digitaal kennis met de stad Berlijn door middel van vergelijkingsopdrachten, interactieve video’s en door echte (virtuele) ontmoetingen met mensen die in de stad wonen. Binnen de verschillende onderdelen worden studenten uitgedaagd en geactiveerd om bewust te worden van de eigen cultuur en die van een ander.

Daarnaast gaan we kijken naar hoe cultuur ons handelen en denken beïnvloed en gaan we aan de slag met de ontwikkeling van interculturele sensitiviteit. Door gebruik te maken van interculturele (online) leermethodes en aan de hand van ontmoetingen met mensen uit verschillende culturen worden de studenten instaat gesteld om het bewustzijn binnen interculturele diversiteit te vergroten. Het keuzeprogramma zal online aangeboden worden aan de hand van online sessies (videocalls), het Learning Platform van Clash! en omvat interactieve opdrachten die de studenten in de eigen omgeving gaan uitvoeren.

 

Programmaonderdelen

Tijdens de introductie maken de studenten kennis met het team en het Learning Platform van Clash!. Daarnaast wordt het programma gepresenteerd aan de groep en worden er algemene afspraken gemaakt voor het proces van het online keuzeprogramma. Binnen deze introductie worden verschillende interactieve methodes gebruikt om het ijs te breken en de studenten voor te bereiden op de verschillende onderdelen binnen het keuzedeel.

Opdracht: Binnen de eerste online opdracht gaan studenten nadenken over de eigen verwachtingen en leerdoelen en omschrijven deze op het Learning Platform. Daarnaast wordt er doormiddel van de online sessies ruimte geboden voor een kennismaking en praktisch vragen rondom het Learning Platform.

Binnen dit onderdeel staat de eigen identiteit van de student centraal. Studenten gaan aan de slag met het maken van een persoonlijke identiteitsmap waarbij het bewustzijn wordt gestimuleerd over de verschillende invloeden die hen heeft gemaakt tot de persoon die ze vandaag de dag zijn. Deze opdracht wordt ondersteund met kleine opdrachten en informatieve video’s op het Learning Platform.

Opdracht:  Studenten gaan aan de slag met verschillende opdrachten op het Learning Platform en brengen hun eigen identiteit in kaart door het maken van een eigen identiteitsmap. Deze opdracht wordt uitgelegd aan de hand van een introductie video waarna studenten hiermee zelfstandig aan de slag gaan en deze uiteindelijk uploaden op het Learning Platform. De individuele Identiteitsmappen wordt tijdens de online sessies gepresenteerd en besproken in de groep.

Binnen dit onderdeel gaan we in op verschillende thema’s zoals multiculturaliteit, diversiteit en transculturaliteit en wordt er een algemene basiskennis geboden over het brede begrip van cultuur. Aan de hand van verschillende interactieve opdrachten op het Learning Platform en door middel van informatieve video’s worden de nodige inzichten en kennis geboden die noodzakelijk zijn voor de volgende onderdelen. De online sessies worden ingezet om dieper in te gaan in de verschillende behandelde thema’s en bieden ruimte voor discussie en dialoog.

Opdracht: Door middel van verschillende opdrachten op het Learning Platform en opdrachten die worden uitgevoerd in de eigen omgeving gaan studenten zich verdiepen in andere culturen en gaan hierbij opzoek naar verschillen en gemeenschappelijkheden. Studenten nemen bijvoorbeeld (digitaal) een kijkje in verschillende Berlijnse kamers die ingericht zijn door echte inwoners van de stad.

Tijdens dit onderdeel gaan we kijken naar onze eigen vooroordelen en gaan onderzoeken waar deze vandaan komen. Dit onderdeel wordt ondersteunt met echte online ontmoetingen met mensen uit verschillende culturen en interactieve opdrachten op het Learning Platform.

Opdracht: Studenten gaan foto’s van verschillende mensen beoordelen en proberen de persoon op de foto zo goed mogelijk te omschrijven. Vervolgens gaan de studenten in gesprek met de persoon die afgebeeld is op de foto en gaan hun omschreven beoordeling vergelijken met de realiteit. Daarnaast gaan de studenten aan de slag met verschillende spelletjes en opdrachten op het Learning Platform.

Tijdens dit onderdeel gaan we kijken naar bestaande machtsstructuren in onze samenleving en gaan de studenten onderzoeken waar deze structuren vandaan komen en hoe deze de samenleving van vandaag beïnvloeden. Het onderzoek is gericht op de eigen leefwereld van de student en stelt hen instaat machtsstructuren op verschillende niveaus te herkennen en te begrijpen.

Opdracht: Studenten gaan aan de slag met een onderzoek in de eigen leefwereld en brengen kleine bestaande machtsstructuren in kaart. Deze machtsstructuren worden gekozen op basis van persoonlijke situaties en ervaringen. De studenten worden uitgedaagd om kritisch te kijken naar verschillende structuren die hebben plaatsgevonden in hun eigen leven en gaan hier vervolgens op reflecteren. Tijdens de online sessies worden de bevindingen gedeeld en besproken in de groep en maken we een koppeling naar machtsstructuren op samenlevingsniveau.

Het doel van dit onderdeel is om inspiratie en ideeën op te doen voor het kiezen van een onderwerp voor de onderzoeksopdracht (onderdeel 7). Door het uitvoeren van verschillende interactieve opdrachten leren de studenten de eigen omgeving opnieuw kennen en komen de studenten in aanraking met nieuwe mensen en situaties. Nadat de verschillende opdrachten zijn uitgevoerd gaan we dieper in op de ervaringen van de studenten en gaan vanuit hier opzoek naar een passend onderwerp voor de onderzoeksopdracht. Dit onderdeel wordt ondersteund door verschillende interactieve opdrachten op het Learning Platform en door individuele groepsbegeleiding (tweetallen) van het Clash! team.

Opdracht: De studenten gaan aan de hand van een bingo kaart zoveel mogelijk verschillende activiteiten ondernemen in de eigen omgeving. De ervaringen worden vervolgens met het Clash! team besproken en vanuit hier gaan we opzoek naar een passend onderwerp voor de onderzoeksopdracht.

Tijdens dit onderdeel gaan studenten verder met het gekozen onderwerp dat is gekozen voor onderzoeksopdracht en gaan opzoek naar een persoon of groep die past binnen het gekozen onderwerp. De persoon kan iemand zijn die ze tijdens de opdrachten van de bingokaart hebben ontmoet of iemand die past binnen het gekozen onderwerp.

Opdracht: De studenten gaan de gekozen persoon interviewen en bereiden vragen voor die gericht zijn op het gekozen onderwerp. Daarnaast maken de studenten een identiteitsmap van de gekozen persoon en gaan deze vergelijken met die van zichzelf. De uitwerking van deze opdracht wordt geüpload op het Learning Platform en zal studenten sturing geven in binnen de onderzoeksopdracht.

Tijdens dit onderdeel gaan studenten informatie, ervaringen en perspectieven verzamelen over het gekozen onderwerp. Studenten voeren het onderzoek uit in tweetallen en sturen het onderzoeksproces zelfstandig. Studenten worden tijdens het onderzoek ondersteund door het clash! team aan de hand van online groep sessies en individuele online begeleidingsgesprekken.

Opdracht: Studenten gaan in tweetallen aan de slag met het onderzoek en gaan actief opzoek naar informatie, ervaringen en perspectieven die hen instaat stelt om het gekozen onderwerp volledig te begrijpen.

Tijdens dit onderdeel gaan studenten opnieuw in gesprek met de persoon die ze hebben geïnterviewd. Dit gesprek stelt studenten instaat om hun eigen onderzoek te presenteren en eventuele vragen die zijn opgekomen tijdens het onderzoek te stellen. De studenten worden ondersteund aan de hand van online sessie voor de afronding van het onderzoek.

Opdracht: Studenten gaan opnieuw de persoon van het interview in gesprek en bereiden vragen voor die zijn ontstaan tijdens het onderzoek. Daarnaast vertellen ze over hun bevindingen en geven de persoon de ruimte om zijn visie te delen over het gemaakte onderzoek.

De studenten bereiden zich in de verschillende groepjes voor op de eindpresentatie. Deze presentatie omvat de bevindingen, leerpunten en nieuwe inzichten die zijn ontstaan binnen de onderzoeksopdracht. De presentatie wordt ondersteund door foto, video en audiomateriaal. Het doel van deze presentaties is dat studenten hetgeen dat zij geleerd en onderzocht hebben kunnen overbrengen aan de groep.

Opdracht: De groepjes creëren een presentatie waarin andere studenten inzicht krijgen in het gemaakte onderzoek. Het doel van deze opdracht is om van elkaar te leren en om uiteindelijk te zoeken naar verschillen en gemeenschappelijkheden in de verschillende onderzoeken.

Tijdens dit onderdeel blikken de studenten terug op de verschillende onderdelen, ervaringen en opdrachten. Doormiddel van online sessies worden studenten ondersteund in het reflectie proces en wordt het proces met haar uitkomsten besproken. Daarnaast gaan studenten aan de slag met een individuele reflectie opdracht.

Opdracht: Doormiddel van de online sessies wordt er in de groep geëvalueerd en gereflecteerd over het online keuzeprogramma. Vervolgens gaan studenten individueel aan de slag met de reflectie opdracht en kunnen zelf een vorm kiezen hoe de opdracht wordt gepresenteerd, denk hierbij aan video’s, podcast, reflectie verslagen of bijvoorbeeld een toneelstuk. De reflectie opdracht wordt geüpload op het Learning Platform en wordt beoordeeld door het Clash! team en de desbetreffende school.

Aanmelding

Mocht u interesse hebben voor dit programma voor uw school? Wij gaan graag met u in gesprek over de precieze invulling van het project, aangepast aan uw wensen en behoeftes. 

De kosten van het programma hangen af van de behoeftes en wensen van de opleiding. Na een inventarisatie van deze wensen, stellen wij graag een individuele offerte op. 

Daarnaast organiseren wij op 8 oktober van 15.30u tot 16.30u een online informatiesessie, waarin we verder ingaan op de inhouden en praktische voorwaarden van het project. 

september 30, 2020